Общи условия за ползване на онлайн магазин

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН
"Пазаруване онлайн"

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БГМАГ" ЕООД, гр. Дупница, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.pazaruvane.online,  наричан по-долу „ОНЛАЙН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „БГМАГ ЕООД“ 
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Дупница, ул. Горица 4
3. Адрес за упражняване на дейността: България, гр. Дупница, ул. Горица 4
4. Данни за кореспонденция: България, гр. Дупница, пк 2600, ул. Горица 4
5. Вписване в публичните регистри на България: ЕИК 205272127
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА
Чл. 3. ОНЛАЙН МАГАЗИНА е достъпен в Интернет пространството на адрес www.pazaruvane.online, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ОНЛАЙН МАГЗИНА стоки/продукти, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, достъпна в Интернет пространството;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, съгласно поддържаните обявените от ОНЛАЙН МАГАЗИНА начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет пространството;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет пространството.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките/продуктите.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА
Чл. 7. (1) За да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ОНЛАЙН МАГАЗИНА изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание приема ги и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. (2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и добавянето им към списък със стоки за поръчка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената, когато са налични повече от един метод на заплащане посочен в процеса на подаване на поръчката.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, може да се направи извод, че са потребители-физически лица по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- След попълване на данните за доставка в количката с желаниете за закупуване артикули в нея или стъпка 2 "Преглед на поръчката";

- В случаите на изричен избор от страна на ползвателя на типа доставка "Цената на доставката ще бъде договорена допълнително" налична за избор по време на попълване на данните за доставка, служител на магазина се свързва с ползвателя и съвместно доуточняват цената за доставка, като при съгласие от страна на ползвателя поръчката се предава за подготовка и изпращане.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите-физически лица информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

Право на връщане на поръчана, заплатена и доставена стока/продукт в срок от 14 дни
Чл. 14. (1) Потребителят-физическо лице има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина и съгласно настоящите Общи условия, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика (Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки може да свалите от тук). Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика и са част от настоящите Общи условия. Поради естеството на предлаганите в онлайн магазина стоки и продукти потенциално всеки един от тях притежава съпътстващи документация от производителя, опаковки, аксесоари/окомплкетовка, които са част от първоначаланата им доставка към потребителя. С цел безпроблемно изпълняване на правото на Потребителя-физическо лице за връщане на стоката/продукта в срока съгласно Чл. 14. (1), и съгласно тези Общи условия, той има задължение да провери окомплкетовката на получената стока съгласно приложената от производителя документация и при констатиране на отклонения да информира Доставчика за тези отклонения, като след съответната комуникация с Доставчика вземе информиран избор дали ще продължи да изпозлва стоката или ще се възползва от правото си на рекламация. 

Стоката, предмет на правото на отказ при онлайн покупки, поръчана в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, доставена и заплатена от клиента следва да бъде върната в състоянието както е получена, в оригиналната й опаковка, пълна окомплектовка, с придружаващата я документация и без увреждания (включително и когато са налични допълнителни атрибути за определяне на статута й като нова-например, но не и ограничено до: стикери, пломби, самозалепващи пликове и др.), във вида в който е получена. В случай, че върнатата стока не е била предмет на оплакване от страна на потребителя-физическо лице до изтичането на законовия 14 дневен срок за връщане, и която стока не е била предмет на рекламация след прегледа й от потребителя-физическо лице, Доставчика запазва правото си, да извърши обстоен преглед на върнатата стока за увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, уврежания от токов/електрически или физически удар, с липсващи аксесоари, опаковки и окомплкетация, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока. 

Потребителят-физическо лице отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато потребителят-физическо лице упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил Доставчика за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума се изчислява въз основа на крайната цена. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

Потребителите-физически лица могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, като например, но не ограничено до аудио слушалки тип "Тапи", които са част от предлагания асортимент на онлайн магазина;

4. за доставка на запечатани стоки, които поради естеството си на основна употреба са в пряк контакт с чуствителни от хигиенна гледна точка части на човешкото тяло, и които стоки са с потенциално компроментирано хигиенно състояние след нормалното им изпробване, като например, но не ограничено до аудио слушалки тип "Тапи", които са част от предлагания асортимент на онлайн магазина.
5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
6. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
7. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите-физически лица, Потребителят-физическо лице има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя-физическо лице в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят-физическо лице има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят-физическо лице е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя-физическо лице, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя-физическо лице да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя-физическо лице.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя-физическо лице и от сумата, която Потребителят-физическо лице е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят-физическо лице изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят-физическо лице се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят-физическо лице може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят-физическо лице не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. 

Съгласно ЗЗП, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ в ролята на търговец информира потребителите-физически лица, че в случайте когато стоките (продуктите) предмет на връщане от страна на потребителя-физическо лице няма да бъдат прибрани от самия търговец, то същите трябва да бъдат изпратени или предадени от потребителя-физическо лице на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора за покупко-продажба от разстояние. Търговецът информира потребителя-физическо лице, че заплащането на разходите в този случай са за сметка на потребителя-физическо лице, като избора на куриерска фирма или начин на връщане са по избор на потребителя-физическо лице и за негова сметка.


Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми, когато е било извършено предварително плащане.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя-физическо лице след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя-физическо лице съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят-физическо лице и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят-физическо лице и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя-физическо лице – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. (1) Ползвателят трябва да прегледа фабричната или транспортната опаковка на стоката/продукта в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията (например, но не и ограничено до следи от всякакъв вид видимо и осезаемо на допир увреждане на съответната опаковка) да уведоми за това незабавно Доставчика по надлежния за целта ред на съответната куриерска фирма използвана за доставката на стоката/продукта.

(2) След приемане на съответня продукт и същия се намира в своята опаковка било то фабрична или транспортна, незапечатана или запечатана чрез тривиалните фабрични способи чрез пълно обгръщане с фолио или стикер, ползвателя трябва да провери окомплектовката и съдържанието на продукта предмет на доставка и да направи снимки на същата тази окомплектовка и съдържание, които сники ще служат като доказателство спрямо производителите или доставчиците на съответната стока за магазина в случаите на отклонение на съдържанието съгласно описанието на производителя, както в упътването на продукта, така и на фабричната му кутия и описание в магазина.

(3) Всякакви претенции от страна на Ползвателя за несъответствие свъразно с липса или непълност в съдържанието, окомплектовката и състоянието на продукта и опаковката му трябва да бъдат придружени със съответните снимки показващи първоначалното състояние на опаковката преди разпечатване и отваряне, така и със снимки  показващи съответното несоътветсвие направени в рамките на нормалното време свързано с отварянето и/или разпечатването на опаковката на продукта, което нормално е няколко секунди.

Чл. 19. (1) Специфични стоки/продукти свързани с хигиената и здравето на човека.

(2) Поради предлагането на специфични стоки/продукти в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, които поради своето ествество на нормална употреба и изпробване са в пряк контакт с чуствителни от хигиенна гледна точка зони на човешкото тяло същите са чисто нови и се доставят запечатани на потребителя във вида и състоянието им получени от производителя - фабрично запечатани оригинални кутии на съответните продукти.

(3) Съгласно ЗЗП, Чл. 57 т. 5. засягаща тези специфични стоки, ОНЛАЙН МАГАЗИНА информира Потрбителя-физическо лице, че той няма да има въможността да върне въпросните стоки, чието естество на нормална употреба и изпробване засягат и използват пряк контакт с чуствителни от хигиенна гледна точка зони на човешкото тяло, когато същите са разпечатани от потребителя поради каквато й да е причина.

(4) Такива стоки/продукти например са, но не и ограничени до: слушалки "тип тапи", които се пъхат в ушния отвор и са в пряк контакт с кожата в тази област на човешкото тяло.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и изпълнението на договора.

Чл. 21. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
-При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
-По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
-Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
-При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
-При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
-В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
-В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите-физически лица. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или съответната Комисия за защита на потребителите.

Pazaruvaj.com Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки