Гаранционни условия за продукти на Anker

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

Благодарим Ви за покупката от „Пазаруване Онлайн“!

Моля, да попълните тази гаранционна карта, да се запознаете с нейното съдържание, да я подпишете и изпратите сканирано копие от нея на следната електронна поща: xxxxxx@xxxxx.xx.

Моля да запазите надлежно попълнената по гореописания начин гаранционна карта заедно с фискалния бон/касова бележка и фактурата (когато сте изискали и получили такава) за Вашата покупка! Това е в помощ за определянето на правата Ви и гаранционния  срок на изделието.

 

Продавач:  "XXXXX" 

ЕИК: 1111111111

Гр. XXXXXXXX

Тел. за връзка: XXXXXXXX

Купувач: XXXXX XXXXXXX

Гр. XXXXXXX

Електронна поща:

Телефон за връзка:  XXXXXXXX

Дата на закупуване/доставка:

XX.XX.20XXг./ XX.XX.20XXг.

Номер на документ за

транспортиране/товарителница на куриера:

XXXXXXXXXXXX

Изделие/Продукт, описание, модел, цвят и др.

Anker SoundCore XXXXXXXXX

Сериен Nº

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Гаранционен срок (месеци)

XX месеца

 

 1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката или получаването на изделието  предмет на тази гаранция, от крайния клиент, посочена по-горе;
 2. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи, и при представяне на валидни платежни документи оригинали (касова бележка, и фактура, когато такава е била поискана от и издадена на купувача). Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени в съпътстващите документи като фискален бон/касова бележка, фактурата или гаранционна карта;
 3. Гаранцията е валидна само за несъответствие на изделието с Договора за продажба и информацията известна на клиента, който се е запознал с нея, взел е информирано решение относно покупката на изделието и е сключил Договор продажба с Доставчика, както и дефекти дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок;
 4. Претенции за липса в окомплектовката на изделието, съгласно приложената от производителя инструкция на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване/получаване от страна на клиента;
 5. Гаранционният срок за „Anker продукти/изделия е: 12 месеца за юридически лица и 24 месеца за физически. Гаранционният срок за батериите, участващи в захранването на изделието предмет на тази гаранция (когато са приложими) е 12 месеца, като трябва да се им предвид че дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, описани в приложеното ръководство (на хартиен или друг носител), както и от интензитета на употреба на изделието, в което е вградена батерията;
 6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране, заедно с всички аксесоари предмет на окомплектовката съгласно инструкцията на производителя, проверена и приета от клиента по време на получаването на изделието и препоръчително с оригиналната опаковка на изделието, в която то е получено от клиента. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, незасегнати гаранционни знаци и всички придружаващи документи;
 7. Гаранционното обслужване се осъществява само от Доставчика;
 8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация/инструкции/упътвания, включително и тези гаранционни условия, липсата на заземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отваряне на изделието и отстраняване на дефект от неупълномощени от Доставчика лица или по други причини, независещи от Доставчика, се отстраняват за сметка на клиента;
 9. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени от пренапрежения по захранващия кабел, устройство и/или източник разрешени за използване съгласно инструкцията за употреба на изделието за директното му захранване или за захранване на неговото оригинално зарядно устройство когато такова е приложимо и е част от окомплектовката, както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с изделието, включително и комуникационни кабели;
 10. Гаранцията не се отнася и при употреба на зарядно устройство различно от оригиналното за изделието, когато такова се изисква за нормалното функциониране на изделието и е приложимо към окомплектовката на изделието към момента на доставката/получаването му от страна на Клиента.

 

Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие невъзможността на Купувача да използва изделието. Доставчикът носи отговорност само за претърпени и доказано свързани с несъответствието на изделието вреди до размера на заплатената от клиента цена на изделието.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 1. За правилната и безопасна употреба на закупеното от Вас изделие, моля прочетете внимателно ръководството за експлоатация, което получавате с него при Вашата покупка;
 2. Изделието е предназначено за употреба в закрити отопляеми помещения, без агресивни примеси и агресивна атмосфера.
 3. Транспортирането се извършва в закрити превозни средства, в подходяща опаковка гарантираща безопасното му транспортиране и предпазваща го от всякакви външни въздействия с всякакъв възможен произход. След транспортиране в зимни условия, преди употреба е задължителен престой от минимум 2 часа за аклиматизация на изделието;
 4. Когато е необходимо и приложимо отделно зарядно устройство захранващо изделието, което устройство е част от окомплектовката на изделието и се счита за оригинално такова, то употребата му е задължителна при захранване на изделието.
 5. Да се използват занулени ел. контакти и при работа изделието да не е подложено на удари и вибрации;
 6. Върху вентилационните отвори да не се поставят предмети, които биха затруднили нормалното охлаждане на изделието, включително и върху оригиналното зарядно устройство предназначено за захранване на изделието когато такова е предвидено съгласно инструкцията за употреба на изделието;
 7. За свързване на изделието към други устройства да се ползуват подходящи за целта кабели, като строго се съблюдава правилния поляритет и правилното им поставяне в съответните букси;
 8. Когато е приложимо обновяване на системния софтуер на изделието, трябва да се ползват само софтуера предоставен за обновяване от производителя на официалната страница на изделието или производителя, като стриктно се спазва съответната процедура. Повредите вследствие на неправилно обновяване (ъпгрейд) не са обект на гаранцията;
 9. При възникване на проблем, преди да се обърнете за гаранционно обслужване, моля проверете следното:

- Заредена ли е батерията на изделието, когато такава е приложена в него;

- Напрежението в контакта в който се включва зарядното устройство използвано за зареждане на изделието е съгласно работните характеристики на самото зарядно устройство;

- Правилното включване на конекторите на кабелите когато се използват такива;

- Нормалното състояние на кабелите използвани за захранване на устройството, както и за комуникация с него когато такава е приложима;

- Настройките за употреба на изделието;

 

 

Информация съгласно

Закона за Защита на потребителите (ЗЗП):

 

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на

ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на 30 календарни дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на 30 календарни дни от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(4) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115,

е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до 24 месеца, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1

Pazaruvaj.com Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки